pla de millora urbana al barri de Sales
    Viladecans | 2003 | 139.279m2
El barri de Sales ha patit un procés de degradació de nord a sud, essent aquesta última la part més degradada, en un límit inconcret on es barregen cases pairals amb blocs de pisos, petites indústries, carrers sense asfaltar, camps de tomaqueres, rieres, autopistes, trens. Aquest procés s’ha agreujat perquè el barri només ha tingut un únic accés viari des de la Carretera de Barcelona.

Aquest pla preten donar directrius de remodelació que dotin al Barri de Sales d'un sentit últim en el context on es troba i d'identitat, solucionant les mancances internes que té, amb les següents actuacions:

  • Compactar els fronts d’illa.
  • Diversificar la tipologia edificatòria, dotar d’equipaments, comercials i espai d’aparcaments, i augmentar la dimensió i la qualitat de l'espai públic.
  • Clarificar la integració de les xarxes viàries externes al barri i Integrar les intervencions exteriors al barri.
  • Renovar la urbanització i promoure la rehabilitació.