pla general d'ordenació urbana de Calaceit
    Calaceit, Terol | 2010
A més dels valors naturals i paissatjístics i el seu potencial, Calaceit té un patrimoni cultural que el convertéix en un destí turístic de qualitat; de fet el seu nucli ha estat declarat d’interés cultural.

Les propostes d’ordenació dependran del tipus de sòl:

  • En sòl urbà es distingeixen dues situacions propostes: en el perímetre d’aquest i en zones interiors. Al períemtre es genera una continuïtat formal entre la pendent de la vessant del turó on es situa el nucli de Calaceit i les terrasses de cultiu que l’envolten. A aquest perímetre es delimiten dos tipus d’interacció: de creixement o ampliació i de millora o canvi d’ús de les edificacions. A l’interior del nucli es diferencien també dos tipus d’intervenció: de desenvolupament dels buits urbans i de millora de la trama urbana consolidada que té algun tipus de mancança.
  • En sòl urbanizable es proposen ampliacions de sòl urbà sota el règim urbanístic de Sòl Urbanitzable. L’ojectiu final d’aquestes previsions és posar en disposició de la població sòl industrial per augmentar el sòl destinat a aquest tipus d’activitat en el municipi i sòl residencial en vista de l’augment de la població i a cumplir els requeriments legislatius de reserva de sòl per al desenvolupament de vivenda de protecció oficial.
  • En sòl no urbanitzable (la majoria del terme municipal) es classifica amb la categoria Especial, que es solapa amb els àmbits de protecció de figures de planejament i plans europeus, estatals i comarcals, amb l’objectiu de preservar l’entorn natural de Calaceit.