modificació puntual del pla general metropolità d'El Papiol
    El Papiol | 2006 | 455.828 m2
Les comunicacions viàries del Papiol estan estructurades seguint un model unifilar d’accés al nucli, mitjançant l’Avinguda de la Generalitat fet que comporta una sèrie de problemes i limitacions. Aquesta avinguda (que per la seva situació hauria de convertir-se en un carrer estructurador de l’interior urbà) assumeix la distribució de tot el trànsit per les diferents zones o barris del municipi, inclosos vehicles pesants que han d’accedir a diverses zones industrials dins el nucli urbà del Papiol.

La situació del sòl urbanitzable de Ca n’Esteve de la Font envoltat de sòl no urbanitzable genera sobre aquests espais forestals una possible pressió d’ús que pot degenerar en degradació.

Els espais situats al nord del nucli urbà al voltant de la bòbila La Parellada estan degradats per l’ús que se n’ha fet d’abocador incontrolat i de magatzem a l’aire lliure de les indústries situades al carrer del Carme i a la bòbila La Parellada.

El distanciament del vial de ronda del nucli urbà genera espais intermitjos de sòl no urbanitzable de difícil gestió; qualsevol apropament d’aquesta infrastructura viària als espais urbans ha de servir per disminuir el cost d’inversió necessària per a que sigui executada.

Per tant, la necessitat i conveniència de la modificació ve determinada pels següents motius:

  • Fer viable la construcció de la ronda urbana en un termini raonable de temps.
  • Traçat de ronda que solventi els dèficits de comunicació i estructura del nucli urbà del Papiol.
  • Resoldre la implantació topogràfica, geològica i paisatgística del traçat.
  • Resoldre la degradació del sòl ubicat entre el vial de ronda i el casc urbà.
  • Canvi d’ús de la zona industrial antiga bòbila La Parellada.