modificació puntual POUM 'Ca l'antic'
    Berga | aprovació definitiva 2010 | 1.765,55 m2
Es proposa la intervenció en l’entorn de l’edifici catalogat de Ca l’Antic (s. XVI), a la ciutat de Berga.

La Modificació detecta dos grans conflictes: El planejament vigent protegeix una finca amb molta edificabilitat dispersa que no té cap interès (volums adherits posteriorment al cos principal i locals diversos) i provoca l’aparició de dues grans mitgeres contigües que desvirtuen l’emplaçament.
La proposta acumula l’edificabilitat en dos “edificis tester”, que s’enganxen a les mitgeres veïnes i es separen del cos principal de manera que aquest recupera la seva condició original d’edifici aïllat.

En planta baixa es deixa que els sòcols entrin en contacte amb l’edifici protegit per aconseguir, a nivell de carrer, la continuïtat pròpia d’una ordenació en alineació de vial com la que actualment envolta l’immoble protegit.