pla parcial 'camí de la salut'
    el Papiol | aprovació provisional | 36.107 m2
El “Camí de la Salut” és un sector contigu al nucli urbà, a l’inici de l’itinerari que porta a l’ermita de la Salut i a Collserola. A mig camí entre la ciutat i el camp, el sector demana una especial cura amb l’entorn, tant a nivell paisatgístic com dels valors de memòria i tradició que aquest paratge representa pel municipi.

En aquest Pla tant els propietaris del sòl com l'Ajuntament estan d’acord en exigir un planejament unívoc, que garanteixi la unitat del sector; el resultat és un planejament molt específic, resolt fins a un nivell de projecte bàsic de l’edificació, que proposa una implantació “a mida” per un sector molt complex, la proposta del qual barreja l’habitatge unifamiliar, plurifamiliar, l’ús comercial, els equipaments i zones verdes en una “corona” tipològicament complexa amb diversos avantatges:

  • Permeabilitat de l’edificació a les vistes sobre el paisatge.
  • Creació d’un teixit urbà divers que promou la cohesió social.
  • Facilitat d’implantació dels edificis plurifamiliars aïllats a diferents cotes.
  • Adaptació del projecte a les infraestructures existents: línies AT, vial de ronda...